Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kulturní vývoj NJ mluvících zemí

6. 10. 2020

Kulturní vývoj německy mluvících zemí

 

Nová držitelka nobelovky za lit – Herta Müller

 

9          Bitva Teutoburgerwald, 1. Grosse bekannte Sieg Germanen (nad Římem), kmen cherubů – vojevůdce Leo Armenius x Varus.

            1. bekannte Datum aus dem Werk Germani von Tatitus

            Římané začali stavět zeď Limes mezi římským a germánským světem

            O té bitvě píše i Klopstock (Hermans Schlacht) a Kleist

 

313      Edikt von Meiland – svoboda vyznání (Christentum öffentliche Religion von Staat), křesťané se už neukřižovávali – vláda císaře Konstantina

            Arianische Religion – bůh a syn jsou jedné podstaty (Wulfila)

 

 • 391 – křesťanství →  povolil Theodius – vliv na rozpad Římské říše

 

375      Völkerwanderung – vyvolalo to vpád Hunů v čele s Atilou (Etzel) – Niebelingenlied – Krimmhilda – vpadli na území dnešní Ukrajiny → zkáza Říma, jelikož Hunové na něj tlačili Germány

 

 • 453 zemřel Atila – předtím si vzal ostroótzkou princeznu Hildigo (základ Krimmhildy), teorie jeho smrti:      1. Pomsta, zabila ho o svatební noci

2. byl starší = infarkt

3. umřel na Blutsturz → ona popravena

 

395      Römisches Reich geteilt – West – Haupstadt Rom

                                                - Ost  - HS Konstantinopol (zánik 1453 dobytí)

 

476      Konec Západořímského císařství → sesazení císaře Odokara Remulusem Augustem, který založil novou říši v Raveně; začíná Mittelalter a končí Altertum

Pozn. Východořímská říše končí 1453 více viz. dále

 

 • 493 Romulus poražen → vzniká Theodorikova říše – Ostrogótská říše →píseň o Niebelunzích Dietrich von Bern – vazalem je Hildebrant – vrací se po mnoha letech a setkává se se synem (1. Konflikt otec x syn v lit.) → Soumrak a prsten

 

486      Vznik Franské říše – základ Fr. a D → 496

 

            -    496 Chlodowig z rodu Merovinger se nechal pokřtít, sjednotil část západogermánských  

                  kmenů do jednoho útvaru a dal základ pro křesťanství ve státě → předobraz dnešního D

 

529      Monte Cassino první klášter a řád na světě – Benedikt von Nursien; Moto – „Ora et labora“ – modli se a pracuj

 

613      Gallus – založil 1. Klášter na německém území – spíše poustevna, zemřel v St. Gallenu (olympiáda)

            St. Bonifatius = Apostel der Deutschen

 • Vznik větších něm. Kláštěrů, 1. Klášter Fulda
 • Zakladatel bisk. Místa: Passau, Regensburg atd…

800      Korunovace Karla Velikého na císaře – 1. Pokus o obnovení Říše Římské → opozice k Byzantské říši; byl negramotný, nakonec se naučil jen číst,  1. Světlo temných století

            Karolinská renesance – podpora vzdělávání, vědy, učení…; založil akademii – 7 freie Künste, pozval učence na svůj dvůr v Aachach – Rollandslied; nependloval mezi sídly jako jiní → sjednocení správy, zavedeno písmo Mineskul, einheitliches Münzenwesen

            Rollandslied- tažení Karla proti Saracénům, fr. původ, hrdinská píseň, Karel je strýc Rollanda – měl přivolat pomoc, ale neudělal to, mnoho vojáků mrtvých

 

962      císařská korunovace Otty  I. v Římě → začíná Das erste Reich – Römisch – Deutsches Reich → později Svatá Říše Římská (s Heilige Reich der Deutsche Nation); světská moc posvěcena duchovní, trvá až do Napoleonských válek (1806 nebo 13)

           

 • 955 – Otta I. poráží Maďary na řece Lech

 

 • 1871 – das 2. Reich – Bismark era, Wilhelminische Zeit (Vilém I. císař) → do 1918 → pak Výmarská republika (1918- 33) → pak 3. Říše (Hitler 1933-45)

 

Obraz 1. Tisíciletí

Řím – rozsáhlá říše (S. Afrika, Izrael, Blízký V,celá Evropa, včetně Anglie)

Traian, Hadrián – územně největší, ale vnitřně se drolí – (1/2 stol) povstání uvnitř říše (Židé – 132 Barach Kochba) +  útoky Germánů, Římané uznávají bohy, ale přichází křesťanství

-  předzvěsti pádu (313 otrok. Systém založen na nerovnosti x křesťanství, poč. 5 st. Germáni, Asiaté)

- rozdělení → pád 486 Franská říše (498 Chlodovík) – temná století → světlo a naděje = Karel Veliký

 

Karel Veliký

8-9 stol. Místo a datum narození neznámé

Karolingger – protipól Byzance; 768 – král Byzantské říše

Abendland – kultura západu = Evropa

Morgendland – východní kultura – Čína, Indie, Asie – Karel nevládl

Korunován na císaře → velké rozšíření Franské říše → obnovení Říše Římské

- jeho otec byl Pipin z Jüngere (geistliche macht + weltliche Macht), Pipin rozdělil vládu mezi syny – Karel Veliký a Karloman, ale ten zemřel → Karel má obě moci

- na území Maďarska bojoval proti Avarům (nebál se boje, aby rozšířil říši)

- porazil sachsen, slawen mu museli platit poplatky

 - boj se Sarasény – Pyrynejský poloostrov v moci Arabů

- území christianisiert

- rozdělil zemi na hrabství (Grafen vleni panovníkem), v pohraničí markry v čele s Markgrafen (vojáci chránící území)

- Karolínská renesance inspirována antikou → základ románského slohu

- opisování knich v klášterech

- bazilika a rotunda = Zentralbau už se za něj staví, ale samotný románský sloh později

 

Das geistliche Wurzeln das Abendland

 1. Christentum – spočívá na Judentum
 2. Judentum – žijí jen podle Starého zákona – Altestestament (100 přnl), neuznávají Ježíše
 3. Antike
 4. Germanentum

 

Judentum- vznik světa

Pentateuch - pět knih Mojžíšových -  Gebote – desatero

Altetestament tvoří základ – hebrejsky, im laufe des  přnl

- Hlavní postava je Jahve (bůh) „Ich bin, der Ich bin.“

- jüdisches Volk fühlte sich auserwählt, in der Zukunft Ernst zu Arden ( von einem Messias – noch nicht kam) x Christentum – Messias kam schon – Jesus Christi

Abraham, Isak, Jakob → historie židovského národa

- die Gnade bezieht sich auf alle(s) = Christentum x Judentum – auf das jüdisches Volk (spaseni budou jen oni)

Židé přežili 2000 let bez vlasti – i díky víře (Einstein, Freud, Heine, Bob Dylan, Marx…)

Tora, Talmud – spisy, na kterých židovství stojí

Kabala – nauka

- museli provozovat lichvu, protože nemohli dělat řemesla, ale bankovnictví ano (pogromy → získat peníze židů)

- mnohokrát povstali proti Římu – J. Flavius: Der jüdische Krieg

Evropa je neměla ráda: ukřižovali Ježíše, neměli stát, ale zachovali náboženství → nezapadli mezi ostatní; dopracovali se k majetku, považují se za vyvolený národ

- 2. sv. válka – 6 mil. Židů zplynováno

 

Christentum

Zentralgestalt – Jesus Christi = Messias

Das alte Testament – předznamenává Nový zákon a události v něm

Das neue Testament – meistens auf Griechisch, auch Arameinisch: 4 Evangelien (základ křes. Systému)- Lukas, Markus, Mathäus, Johannes

- Život a učení Krista sepsané jeho současníky (sepsáno asi apoštolem Johannesem – učedník starající se o Pannu Marii)

- poslední knihou je  Johhannes Offenbarung (Apokalypsa;poslední soud) + Apoštolské skutky (další část nevého zákona) – vývoj po mrtvých vstání + seslání Ducha svatého + skutky sv. Petra a Pavla … (Missiontätigkeit)

Pavlus aus Taurus → Briefe (součást NZ) – erlautert e Christentumlehre

Petr obracel Židy, Pavel bezvěrce – oba zabiti v Římě

„Miluj bližního svého, jako sám sebe“ → křesťanské přikázání

Cirkevní hodnostáři → Konzil – platnost jako Heilige Schrift, zde ustanovena dogmata, překonána reinkarnace, ariánství, kacířství potlačeno, určena apokrifní evangelia, otázka : jak odstranit papežské schizma

e kirchlichen Väter (Augustinus) – tvořili základy křesťanské teologie, rozebírali ve svých spisech kř. víru

 

Co přináší křesťanství do římského světa?

 1. Glaube an einen Gott  (nestvořen, trvá věčně) → monoteismi
 2. Dříve v Římě osudovost – bohové vše řídili a nedalo se nic dělat x nyní milující bůh, ke kterému máme vztah a on k nám (stvořil nás a miluje nás) → milosrdenství
 3. Rovnost všech x otroctví – s otrokem se mohlo dělat cokoliv, otrok = zvíře → nerovnost
 4. Řím – duše jde po smrti do Unterwelt x duše jde po smrti k poslednímu soudu (nebe, peklo)
 5. Tauf → Firmung – Biřmování
 6. Nächsteliebe – miluj bližního svého (i vrahy…) jako sebe sama (Gleichnis- podobenství v nichž Ježíš vysvětluje víru)
 7. Nejdříve musíme mít rádi sami sebe – schopnost odpouštět
 8. Popírání sebevraždy – nemáme právo vzít si život, který nám byl darován
 9. Individualismus – wir sind einzigartig, einmalig, uneinwiederholbar, každý je důležitý

 

7 smrtelných hříchů – Neid, Stolz, Faulheit, Geiz, Völlerheit, Wollust, Zorn

 

Das neue Testament

26 Schriften – 2. Teil der Bibel

- Líčí Ježíše jako boha

4 Gattungen – 4 Evangelien, Apostelgeschichte, 21 Briefe an die christliche Gemeinden, Johannes Offenbarung

- spisy připisovány známým postavám, ale autorství nejasné

- od 2. stol. lat. Překlad Bible (z řečtiny) → Vulgata (1. Uznávaný křesťanský překlad – S. Afrika – až do humanismu)

- středověk – překlady do národního jazyka

1380 Wulfila (zachoval se opis Abrogans), 870 Metoděj

 

Evangelien Mathäus (80-85?)

- synoptické (+ Lukas+ Markus) – pohled na Kristův život, smrt, vzkříšení

- Ježíš pochází z Davidova rodu – spojitost s Židy

 

Markus (65-70) 2. Kniha NZ

- nejstarší

- souvislý text, řečtina + hebrejština a latina

 

Lukas

-  1. Kniha NZ

-  dílo vzdělaného člověka

- Pro křes. konvertované z pohanství, pro hříšné, chudé a ženy

- zpráva o Ježíšově dětství, nejlepší vykreslení postav

 

Johannes

- Představuje se jako Ježíšův učedník, věkově to nesedí

- popis osob jménem

- Ježíšovou rodnou řečí je aramejština → dnes jen 1 vesnice u Dmamašku (Malula)

 

Apostelgeschichte

- 5 knih NZ, činnost apoštolů ve 30. a 40. Letech

- věnováno Teofilovi

5 částí: seslání ducha sv., umučení des heiligen Stephanus (1. Märt…), Petr + Pavel

- Přímá řeč, 33 let až do Pavlovy smrti

 

Další části NZ – Briefe – List Židů, listy Petrovy, 3 listy Janovy, Pavlovy dopisy

 

Johannes Offenbarung (Janovo vyjevení – zjevení)

- Apokalypse → poslední soud

- mystika, symbolika čísel, předvídavost

1. zázrak H2O → víno

 

Postavy NZ

Ježíš, Marie + Josef, Alžběta + Zahariáš (rodiče J. Křtitele), Salome, Lazarus, Pilatus (potvrdil ukřižování), Máří Magdaléna (uzdravena od zlého ducha, 1. Komu se zjevil Ježíš), Štěpán (ukamenován Židy), 12 Apostel, Pavel von Taurus = Apostel Paulus, der Heilige Paulus

 

Pavel (von Taurus)

- O osudech vypráví Paulus Briefe o Apoštolech

- datum není přesně známé 7-10 nl

- Římský občan žid. původu (narozen jako Saul), uměl řecky, vyučen jako výrobce stanů

- nejdříve proti křes. a pak se obrací (35 nl)- uzřel světlo, ztratil zrak, pak ho nachází → změna postoje k víře → křest.

Missionreisen – důležitá činnost

 1. (47-48) Kyprˇ(jméno Pavel), Turecká města
 2. Až Evropa (50-53)
 3. (54-58) Efez, Makedonie, Milét, Řecko, Jeruzalém (vlna nenávisti proti němu)

- Za života několikrát vězněn – římský občan – dobré zacházení

- zemřel při pronásledování křes., sťat mečem (64/7) – meč, kniha, 3 prameny – hlava 3x poskočila → za hradbami bazilika sv. Pavla

- nevíme přesný počet listů (1000 nl publikace) obsah diktován sekretářům

- 10 listů do 3 skupin – nejsou řazeny dle sepsání

- listy Thesalonickým, Galo(n)tským, 2x korintským – udržení kontaktu s křes. obcemi, vytrvání ve víře (vztah M a Ž, obřízka – lhostejnost – novinka – bylo běžné ji dělat – hygiena) stěžuje si na mravy, přesvědčuje o vzkříšení

- list Římanům

- další 3 skupiny dopisů napsal ve vězení

- setkal se s Ježíšem až po Ježíšově smrti

 

Germanentum – beruht auf Kämpfen

 

Vallhalla= Germanisches Paradis

- Ráj pro vojáky, kteří umřeli v boji a přivedly je sem okřídlené polobohyně Valkýry, které je připravovaly k poslednímu boji (Ragnarök), nacházela se v sídle Odina

 

Hell – sídlo hadů, jdou sem ti, co neumřou v boji (M a Ž), Unterwelt

 

Ragnarök = poslední soud, závěrečný boj, po něm obnova světa, boj bohů x nepříteli

 

Valkýry – polobohyně, šťastná blondýna, krásná, našla umírajícího bojovníka, má koně, vidí ji jen mrtví, přeměňují se v labuť, obsluhují bojovníky, nesmí ztratit roucho

Brunhilda byla Valkýra

 

Společnost :

 •  žádná práva- otroci a polootroci
 • Svoborní – mohli bojovat
 •  Ženy – žádná práva

 

 

Odin (= Wodan)

Nejvyšší bůh, pije víno – zbytek medovinu. Bůh poezie a boje, sídlí v Asgardu, vynálezce rumu; může si pozvat dcery králů a statečné bojovnice → Valkýry

 

Ygdrasil – strom života – jasan, 3 sféry, dokud je zelený svět existuje

 1. Hell – kořeny = podsvětí – unterwelt
 2. Ungard – kmen = říše lidí + Mittgard – říše obrů
 3. Asgard – koruna = říše bohuů + Vallhala

- v koruně je orel, který nad vším bdí

- nakonec shoří ve světovém požáru (Müspilli) a přijde Ragnarök a s ním i nové pokolení bohů

- vespod je drak

- veverka – Ratatosk

 

Ältere Eda -  tohle vše sepsáno, nemá autora, celá mytologie

Jüngere Eda – 13 st- Snori Sturnusson

 

Wurd (bohyně nebo i osud) – celý základ je víra v osud, všichni podléhají osudu (i bohové)

 

3 Sudičky (Nornen) – moc i nad bohy, polobohyně, bohové neznají svůj osud

 1. Wurd – minulost
 2. Vordandi – přítomnost
 3. Skult – budoucnost

 

Fudark – germánská abeceda, runy -24 znaků, ryly se do Buckstäbchen → Buchstaben

 

Germanen

Wanové – bohové plodnosti

Ásové – bohové války

 

Prakráva – matka živitelka

Odin – kopí, poutnická hůl, plášť s kapucí + další artefakty

Thor – mocný hromovládce, jako jediný bez koně

 

Další letopočty

 

1054    První rozkol v církvi = s Östliche Schisma

- kardinál x  patriarcha von Konstantinopol – dostal Kirchenban (klatba) a reagovat protiklatbou

Rozdělení církve – ortodoxe Kirche (pravoslavná) – Konstantinopol – výchov

                                      - západ – katolische Kirche – Řím

- šlo o neomylnost papeže v církevních otázkách – ortodoxní v to nevěří

- celibát – pravoslavný kněz e může oženit

 

1077    Gang nach Canossa (viz kniha Dějiny Německa)

            Paps x Keiser, westlichex geistliche Macht

            Investiturstreit

            - jak uvádět biskupy do úřadu (nakonec dělá Papst), císař ztrácel moc → prosebnická cesta →

            modlil se, aby ho papež přijal → papež ho přijal zpět do církve      

            Einführung der kirchlichen Würdentrügen in ihre Ämter (byli i světskými knížaty)

            - papež spolurozhoduje o něm. biskupech

            Kirchenbann wurde über Heinrich IV von Gregor VII (eingeführt) ausgeübt

 

1095    Vyhlášení křižáckých válek – vyjeli až za rok

 

1096    Anfang der Kreuzzüge

            Papst Urban I. organizuje 1. – úspěšná, ostatní jen plundrování a dobývání území, šíření víry

krvavou cestou

            - befreung des heiligen tabes von Jesus Chrisi – 1. Grund

            - do Jeruzakéma, osvobodit ho + obsadit přední V

1290    padá křiž. Pevnost ve městě Aleho

            - neue Kontakte, rostliny a plodiny z Orientu

            - předhazováno křesťanům, že byli agresivní (Blutmetode der Christialisierung)

            3. výprava dětská (děti pak rozprodány do otroctví) – účast předních vládců (Richard Lví

Srdce, Fr. Barbarosa = Rotbart)

 

Hochmittelalter

 

1155    Friedrich Barbarosa zum Keiser (viz. Dějiny Německa)

            - ztělěsnění das Rittertum

            1152 zum König, zemřek 1190 in der Türkei

            Štaufovská doba – klasika, vznik mnoha památek (Albert von Aue, G. V Strassburg…)

            Goldene Zeit des Rittertums

            - matka Štaufka, otec Welf → FB ztělesňuje smíření obou rodů

 

1278    Rudolf von Habsburg

            Schlacht auf dem Marchfeld – získla Moravu a rakouské země ( zakl. a vzestup Habsburků), tento rod ovládal 2/3 Evropy

- 1278 König

x Přemysl Otakar II (kurfiřt, mocný panovník…) – bitva, jelikož získal území nefér → Rudolf ho vyzval k boji a Přemysl umírá

Rudolf = deutsche und römische König, !!!!kein Keiser!!!!

 

1291    Entstehung der Schweiz (1.8)

            - Ury, Schwyz + Unterwalden (Nidwalden), auf der Rütli Wiese am 4 Waldstätersee, im Herz

der Schweiz (bei Lucarno)

Wilhell Tell Sage (letzte drama F. Schiller) – nicht historiích beweise Persönlichkeit – umět

Převyprávět

- Drama se vždy hraje na výročí

 

1315    Schlacht bei Morgarten gegen Habsburger

 

1348    Prager Uni

            - 1. Deutsche Uni Nördlich von den Alpen

            - doma se prosazují češi – sestup prestiže (Polen, Böhmen, D – Sachsen und Bayern, 4 hlasy)

 

1356    Gesetzbuch für das Reich – Goldene Buch

- e Wahl des Königs von 7 Kurfirsten wurde geregelt, e Rechte der Kurf. an der Königswahl;

rok přetím Karel IV – stoupla prestiž českého krále, který se stal 1. z kurfirstů, král volen ve

Frankfurtu (Römer Kirche) císař v Cáchách

 

1378    Karls Tod

            Karlsstein, Uni, 4 Frauen, Prager Neustadt

            Děti – Václav IV – spojeno s pověstí o Janu Nepomuckém

                    - Sigmund – „Liška Rýšavá“ – římský císař, Uherský král

 

1350    Morová epidemie (1/4 obyvatelstva v Evropě zemřela) – přenos krysíma blechami

 

13. st.  Hansa (13. St – 1709, hlavně 14. a 15. St.)

            Lübeck, Rieg, Gddaňsk, Hamburk, Bremen, Köln, Rostock, Brugy,….)

 

1414-18  Konstanz (3 Päpste, s päpische Schizma = 1378 začíná umírat Papst v Avignonu) – řeší se tu

   Koncil. Vše to začíná zajetím v Avignonu (1309- 76) – 2  papežové Urban VI. – Řím x

   Klement VII. – Avignon

 

1453    Dobytí Konstantinopole (29. 5) → konec Východořímské říše

            Konstantinopolo do té doby centrum byzance → Byzanská říše – dědička antiky

            Byla dobita Turky, lidé ve městě vzdorovali 2 měsíce (7 000), Turků bylo 80 000, svitky

z Konstantinopole byly převezeny učenci do Říma a přeloženy do latiny, tím vzniká „ad

fontes“ = ke kořenům → renesance a humanismus

→ konec středověku začátek novověku, renesance spojeno i s daty:

1492 Amerika

1450 Guttenberg

1517 Obeplutí světa - Fernando de Magalhaes

 

1517    Martin Luther, Thesenanschlag 95

            Zavedení reformací- Wittenberg

 

1521-22 Neue Testamen aus griechisch – deutsch, gilt als Sprachschöpfer (přeložil celou bibli

 s pomocníky), sjednocení německého jazyka – předtím dialekty

- za základ vzal Luther území dnešní Sachsen, Meissen (geschlecht Wettimer – měli svou

amtsprache, Mittel ost. D)

- Calvin, Zwingli

 

1524 -25 Bauernkriege (různá města) – ether proti tomu

 

1534    Anglikánská církev (Heinrich= Henry = Jindřich VIII → Tudorovci - 6 manželek)

 

1555    Augsburger Religionsfrieden

            - víra vrchnosti musela být vírou poddaných

            - doba nevolnictví „koho vláda, toho náboženství“

            - ovlivňuje na dlouho tvář Evropy

            - za 100 let potvrzeno Westfálským mírem (konec 30tileté války)

 

Další důležité data

 

Únor 1867 – dualistická dohoda – Rakousko – Uherské vyrovnání → vznik Rakouska – Uherska

 

9.- 10. 11. 1938                      Pogrommnacht, Kristalnacht – proti židům, pronásledování

 

8.11 1939                   Elsner podnikl atentát na Hitlera, naprosto dokonale připravený, Elsner byl

chycen na hranicích, byl vyslýchán, zjistilo se, že byl atentátníkem → válku

strávil v lágru

 

9.11 1989                   Mauerfall

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář